houdini 14
Houdini 14
分享时间:2015-09-24
分享达人:13***52
资源类型:文件夹
资源大小:392.2M
资源文件目录
/微妙动画【www.wmiao.com】资源/CG软件/Houdini/Houdini 14
houdini14_0keygen.rar 1.1M
houdini-14.0.201.13-win64-vc11.exe 391.0M
相关搜索 百度网盘
更多相关资源
SideFX Houdini v14
分享时间:2015-06-30 资源大小:1KB
/SideFX Houdini v14 SideFX Houdini v14.0.201.13 Win64 - XFORCE SideFX Houdini v14.0.201.13 MacOSX - XFORCE SideFX Houdini v14.0.201.13 Linux - XFORCE
Houdini16.5
分享时间:2018-04-19 资源大小:1.9G
/Houdini/Houdini_SOFT/Houdini16.5 尝鲜补丁 houdini-16.5.536-win64-vc14.exe 881.7M houdini-16.5.536-linux_x86_64_gcc4.8.tar.gz 1.0G
Houdini总动员
分享时间:2014-02-20 资源大小:1KB
/Houdini总动员 houdini基础卷 houdini动画卷 595-houdini建模卷 595-houdini材质卷
Houdini 10
分享时间:2016-01-24 资源大小:170.8M
/微妙动画【www.wmiao.com】资源/CG软件/Houdini/Houdini 10 houdini-10.zip 170.8M
Houdini 13
分享时间:2015-10-09 资源大小:555.8M
/微妙动画【www.wmiao.com】资源/CG软件/Houdini/Houdini 13 houdini-13.0.547-win64-vc11.exe 272.1M houdini-13.0.547-win32-vc9.exe 272.1M houdini-13.0.343-win64-vc11-Crack.zip 11.7M
Solid.Angle.Houdini.To.Arnold.v1.10.1.for.Houdini.15.0.313.rar
分享时间:2016-07-02 资源大小:542.4M
/Solid.Angle.Houdini.To.Arnold.v1.10.1.for.Houdini.15.0.244.16.rar Solid.Angle.Houdini.To.Arnold.v1.10.1.for.Houdini.15.0.313.rar 180.8M Solid.Angle.Houdini.To.Arnold.v1.10.1.for.Houdini.15.0.347.rar 180.9M
Houdini 12
分享时间:2015-09-20 资源大小:503.2M
/微妙动画【www.wmiao.com】资源/CG软件/Houdini/Houdini 12 Houdini-12.5.316.22-win32-vc9.rar 255.7M houdini-12.1.185-win64-vc9.rar 247.5M
Houdini 16
分享时间:2017-10-19 资源大小:726.4M
/Houdini 16 Houdini 16.0.504.20 Win64.rar 726.4M
houdini 13.rar
分享时间:2014-11-05 资源大小:293.4M
/Autodesk/houdini/houdini13/houdini 13.rar
houdini总动员
分享时间:2013-10-04 资源大小:1KB
5.Houdini总动员动力学篇 4.Houdini总动员动画篇 3.Houdini总动员材质篇 2.Houdini总动员建模篇 1.Houdini总动员基础篇
Python in Houdini.zip
分享时间:2015-10-13 资源大小:198.8M
/Houdini 教程/Python in Houdini.zip
Asteroids and Instancing in Houdini.rar
分享时间:2015-01-09 资源大小:93.4M
/Houdini教程/Asteroids and Instancing in Houdini/Asteroids and Instancing in Houdini.rar
cmiVFX – Houdini Particle Morphing Effects Houdini粒子变形效果高级教程.zip
分享时间:2015-01-30 资源大小:1.6G
/VFXREEL/Houdini/cmiVFX – Houdini Particle Morphing Effects Houdini粒子变形效果高级教程.zip
最新资源
相关说明
[Houdini 14],资源大小:392.2M,由分享达人 13***52 于 2015-09-24 上传到百度网盘并公开分享。